Kannattavuuden kehittäminen

Palvelun kuvaus

Kannattavuuden kehittäminen jakaantuu kahteen eri osa-alueeseen: 1. hinnoittelun eli liikevaihdon optimointiin ja 2. kustannusrakenteen optimointiin. Näiden osa-alueiden tehokas ja yhteen sovitettu toimintatapa varmistaa yrityksen kannalta keskeiset edellytykset menestymiselle.

Hinnoittelun optimointi on yrityksen menestymisen kannalta keskeistä. Hinnoittelun optimointi perustuu eri osatekijöiden (volyymi, hintataso ja tuote-/palvelu mix) hallittuun johtamiseen. Kaikki kolme osatekijää otetaan huomioon hinnoittelun optimoinnissa. Hinnoittelu voi perustua kustannus- tai markkinalähtöiseen hinnoitteluun tai näiden yhdistelmään.


Kustannuslähtöisessä hinnoittelussa tarkka tieto kustannuksista on hinnoittelun onnistumisen kannalta keskeistä. Kustannusrakenteen optimointi ei yksistään riitä yrityksen menestymisessä, mutta ilman tehokasta kustannusrakennetta ei päästä kilpailukykyiseen hinnoitteluun.

Kohdealueet: Hinnoittelun ja/tai kustannusrakenteen optimointi

Työn laajuus: Riippuu kohdeprosesseista sekä asiakasyrityksen liiketoiminnan laajuudesta

Lopputuotokset: Kannattavuuden kehittämisen tavoitetilan prosessidokumentaatio sisältäen periaatteet, tietoarkkitehtuurin, prosessin roolit ja vastuut sekä aikataulut ja tarvittavat investointilaskelmat

Jatkotyöt: Tavoitetilan toteutus yhdessä parhaiden kumppanien kanssa